תנאי שימוש ואחריות באתר

1.       האתר

1.1   אתר https://www.keepitsimple.co.il (להלן: "האתר") משמש כמרכז לימודי אונליין.

1.2   האתר מופעל ע"י חברת סאו סימפל בע"מ (להלן: "המפעילה") והיא מעניקה לצדדי ג' (להלן: "יוצרי תוכן") פלטפורמה מקוונת באמצעותה הם יכולים להעלות ולאחסן ולמכור קורסים וחומרי הדרכה בפורמט דיגיטלי (להלן: "קורסים"/"מוצרים") למשתמשי האתר . 

1.3   השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויפורטו במהלך השימוש בשירות (להלן: "תנאי השימוש באתר"). כל אדם המעוניין לבצע פעולה באתר או אשר ביצע  פעולה באתר (להלן: "משתמש"), מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאים אלו וכי קרא אותם בעיון ובקפידה והוא מסכים להם. לפיכך מתחייב המשתמש שלא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שנעשתה על ידו דרך האתר.

1.4   תנאי השימוש באתר חלים על השימוש בשירות באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפונים, שעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש בשירות בין באמצעות האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.5   מובהר כי יוצרי התוכן אינם בהכרח עובדי המפעילה, והמפעילה אינה אחראית על כל התקשרות או אינטראקציה בין יוצר התוכן למשתמש שרכש קורס באמצעות האתר, למעט קורסים בבעלות המפעילה.

1.6   המפעילה רשאית לסגור את האתר, או לשנות את מהותו בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי- הכול בכפוף לאמור בתקנון זה.

 

2.       כללי

2.1   המפעילה רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש באתר, אם ראתה לנכון כי המשתמש עשה שימוש באתר, העלול לגרום להפרעה במתן השירותים באתר למשתמשים אחרים או אם לא עמד בתנאי מהתנאים הרשומים לעיל ולהלן. משתמש אשר הפר את תנאי השימוש או פעל בניגוד להם, תהא המפעילה רשאית לחסום ו/או להגביל את גישתו לאתר ללא צורך בהודעה מוקדמת. כן מתחייב המשתמש לשפות את המפעילה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין הפרעות אלו או הפרת תנאי השימוש, כאמור.

2.2   המפעילה תהא רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. תחילת תוקפם של תנאי השימוש יהיה יום פרסומם. כן רשאית המפעילה לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של קורסים המפורסמים באתר, מחיריהם ואת השירותים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה או מי מטעמה בעניינים אלו.

2.3   המפעילה רשאית בכל עת לבצע פעולות תחזוקה באתר, אשר עלולות לפגוע בגישת משתמש לאתר, או לשירותים הכלולים בו, והמשתמש מוותר על כל טענה כנגד המפעילה בעניין זה.

2.4   המפעילה רשאית לבטל את הנגישות לאתר בכללותה.

2.5   האתר, לרבות מאגרי המידע והנתונים, עומדים לשימוש המשתמש כמות שהם ("As is").

2.6   המפעילה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של משתמש, אלא אם היא תהא מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו בידי המשתמש באתר. במקרה זה רשאית המפעילה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

2.7   בשום מקרה לא תחול על המפעילה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, או בכל מידע, תכנה, שירות, הנובעים בכל דרך מן השימוש באתר.

2.8   לעניין זה "פעולה באתר"/"שימוש באתר" משמעה - גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או הזמנתם דרך האתר.

2.9   באתר יוצגו קורסים, ובסמוך אליהם יוצגו מחיריהם ו/או הערות מלוות. נתונים אלה יוצגו לצרכי מידע בלבד. תיאור המוצר, לרבות תמונתו ונתוניו נמסרו למפעילה על ידי יוצרי התוכן ואחרים ואינם מחייבים את האתר לכל דבר ועניין.

2.10 כל המידע, התוכן, הממשקים, הפונקציות והטכנולוגיות האחרות המשולבים באתר, בתכנה או במאגרי הנתונים הינם מידע בבעלות האתר או צדדים שלישיים, אשר המפעילה מורשית מטעמם.

2.11            לעניין זה "תכנה" - לרבות כל התוכניות, העזרים, הכלים, הממשקים, הפונקציות והטכנולוגיות האחרות בתכנת המחשב התומכות במערכת האתר;

2.12            "מאגר נתונים" - כל מידע הנגיש למשתמש באמצעות התכנה או האתר, לרבות הקורסים, מחירים ומידע על זמינות המוצרים.

 

3.       הרשות להשתמש באתר, רישום וחשבון אישי

3.1    רשות לביצוע פעולה באתר מותרת לכל אדם, ולכל חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל.

3.2   בכדי להירשם לשירותי האתר, יש צורך בהזנת שם משתמש, בחירת סיסמה ומסירת פרטים אישיים כגון: שם, כתובת אלקטרונית, מספר נייד (להלן: "חשבון המשתמש").

3.3   משתמש אינו חייב למסור על פי החוק את הפרטים המצוינים לעיל, אולם בלעדיהם לא ניתן יהיה להשתמש באתר.

3.4   המשתמש מתחייב לספק מידע אמין ופרטים נכונים.

3.5   משתמש שמסר באתר פרט או פרטים אישיים כוזבים, יינקטו נגדו צעדים משפטיים, לרבות תביעת נזיקין בגין נזקים שנגרמו או עלולים להיגרם למפעילה.

3.6   המפעילה תהא רשאית להשתמש בפרטי המשתמש, כפי שנמסרו על ידו או יימסרו על ידו מעת לעת לצורך יצירת קשר עם המשתמש.

3.7   חשבון המשתמש באתר הנו אישי ואינו ניתן להעברה לגורם אחר.

3.8   שימוש בתכנים בתשלום מוגבל למשתמשים בגילאי 18 ומעלה. קטין שגילו מתחת ל- 18 שנים, יכול להשתמש בשירותי האתר באמצעות בגיר רושם (הורה או אפוטרופוס)  שיהיה אחראי לבצע את התשלום כראוי וכן לוודא כי השימוש באתר נעשה על פי תנאיו.

3.9   ככל שמצא משתמש כי בוצעה פריצה לחשבונו האישי, או שמתבצע שימוש לא חוקי או לא נאות בחשבונו, יש לדווח על כך למפעילה ללא דיחוי. 

3.10            משתמש רשאי לסגור את חשבונו באתר בכל עת. המפעילה אינה מחויבת לשמור את פרטי המשתמש או את חשבונו או את תכולת החשבון לאחר סגירת החשבון.

3.11            רישום לאתר מהווה את הסכמת המשתמש לקבל מהמפעילה מידע בפורמט אלקטרוני (מסרונים, התראות או דוא"ל) הנוגע לאתר, לחברה, לבטיחות ואבטחה, נהלים, תנאי שימוש, הודעות הנוגעות לתחזוקת האתר ולתכניו וכן מידע פרסומי ושיווקי אודות פעילות האתר.

 

4.        התחייבויות המשתמש

4.1   המשתמש מתחייב שלא:

א.      להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו, לרבות הקורסים המוצגים באתר.

ב.      להפיץ, להשכיר, לשדר, לתת הרשאת שימוש, להעביר את האתר או חלקים ממנו, לרבות תכנה ו/או מאגרי נתונים, לצד שלישי.

ג.        לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התכנה או מאגרי הנתונים.

ד.      להכניס שינויים באתר, לרבות בתכנה או במאגר הנתונים.

ה.      להעלות לאתר תכנים שיש בהם שידול לבצע הימורים, שידול לפריצה למחשבים, גנבת פרטי משתמשים או זהויות, גניבת פרטי תשלום, השתלטות על מחשבים או מכשירים, פריצה לחשבונות מכל סוג לרבות דוא"ל, בנקים, רשתות חברתיות, ועוד לרבות פעולות האקינג מכל סוג שיש בהם אופי פוגעני, זדוני או פלילי.

ו.        להעלות תוכן העשוי להיחשב פוגעני, מעליב, משמיץ, בעל אופי מיני, אלים, גזעני, אנטישמי או פוליטי.  אסור לעשות שימוש בשפה גסה, או שיש בה רמיזה להסתה או לפרסם כל מידע פרטי של אדם אחר ללא רשותו בכתב

המפעילה רשאית באופן בלעדי וחד-צדדי להסיר לאלתר את תכני הקורס והמידע, למנוע את כניסת המשתמש לאתר ואף לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק ממשתמש שיעלה תכנים פוגעניים. המשתמש ישפה את המפעילה במידה ותוגש נגדה תביעה בגין תכנים פוגעניים.

4.2    המשתמש מתחייב כי במהלך שימושו באתר לא יעשה דבר מן הפעולות הבאות:

א.      יגביל או יחסום שימושם של אחרים באתר.

ב.      ישתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים.

ג.        יעביר ביודעין מידע המכיל וירוסים, קבצים לא תקינים, או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.

4.3   המשתמש נושא באחריות מלאה ובלעדית לשימוש בתכנה, במאגרי הנתונים ובאתר. מבלי לפגוע באמור להלן, המשתמש יהיה אחראי לבדו לכל נזק או אובדן שייגרם לו או למי מטעמו, למפעילה או למי מטעמה, כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתמש, הנובע משימושו של המשתמש באתר.

4.4   במידה ומשתמש מבצע שימוש באתר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, שימוש זה יהיה על אחריותו בלבד. זוהי אחריותו הבלעדית  של המשתמש להכיר את חוקי המדינה בה הוא שוהה ועליו להקפיד להתנהל בכפוף לחוקי המדינה ממנה מתבצע השימוש כולל חוקי שימוש במידע דיגיטלי, בנתונים, באימיילים, באינטרנט ובהתאם למדיניות הפרטיות. עליו להיות מודע לחוקי המדינה בה הוא שוהה ונוגע בקבלת מידע דיגיטלי שנשלח ממדינת ישראל.

4.5   אין להעביר מידע אישי ליוצר התוכן, והמפעילה לא תישא באחריות על נזק הנגרם בגין העברת מידע אישי שלא על פי כללי האתר. כמו כן אין לבקש יוצר התוכן להעביר למשתמש פרטים או מידע אישי הנוגע יוצר התוכן או למשתמשים אחרים.

 

5.       התכנים באתר

5.1   האתר מציע תכני לימוד והדרכה, וכן מאפשר לצפות ו/או להשתתף, בשיעורים באמצעות אינטרנט. לצורך האמור לעיל, מציע האתר סרטוני וידיאו, מערכי שיעור, קבצי תרגול, מצגות, טקסטים, תמונות, איורים, קבצי שמע ומידע נוסף (להלן: "התכנים").

5.2   חלק מן התכנים ומן הקורסים המוצעים באתר הינם תכנים בבעלותה הבלעדית של המפעילה (להלן: "תכני המפעילה") וחלק אחר המועלה על ידי יוצרי התוכן הינו רכושם הבלעדי שלהם (להלן: "תכני יוצרי התוכן").

5.3    כמו כן, באתר יוצגו קורסים חינמיים, קורסים בתשלום וקורסים סגורים לקבוצות ספציפיות שלא ניתן להירשם אליהם (להלן: "הקורסים").

5.4   התכנים מוצעים לצפייה בהשאלה לשימוש אישי ושאינו מסחרי. השימוש מוגבל בזמן הצפייה שנרכש ובהיקף המותר על פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.  

5.5   המפעילה תהא רשאית לעדכן את סל המוצרים המוצע. כמו כן, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להציע תכנים וקורסים חינמיים, ואף להפיץ תכנים חינמיים אלה באתרים אחרים וברשתות חבריות באינטרנט.

5.6   עבור כל קורס המוצע באתר מוצג דף מידע הכולל את שם פריט התוכן, תיאור קצר של התוכן המוצג בו ומחיר ההשאלה. יובהר, כי המידע אודות פריטי התוכן הינו תיאור תמציתי בלבד, המועבר בהתאם למידע שקיבלה  המפעילה מיוצרי התוכן השונים, ומשכך אין המפעילה נושאת באחריות באשר להתאמתו של המידע המוצג לפריט התוכן.

5.7   המפעילה רשאית לשנות בכל עת איזה מהתכנים המוצגים ברשימת התכנים באתר, להחליף איזה מהתכנים ברשימה או להוציא איזה מהתכנים מהרשימה הנ"ל.

5.8   על-מנת ליהנות מהשירותים המוצעים באתר, באחריות המשתמש לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט. צפייה בתכנים ברמת הפרדה גבוהה (High Definition) תתאפשר רק בחיבור מהיר, פנוי ורצוף.

5.9   ידוע למשתמש כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שעושה המשתמש בפס העומד לרשותו באותו הזמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו, והמפעילה אינה אחראית לכשלים ו/או לתקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאינטרנט.

5.10       המפעילה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל טענה, אי הסכמה, הפסד, פציעה, נזק גופני, פגיעה נפשית או נזק לרכוש המשתמש הנגרם כתוצאה מביצוע פעילויות הנלמדות, מודגמות או מוסברות בקורסים ובתכני יוצרי התוכן. על המשתמש להפעיל שיקול דעת בכל הנוגע לביצוע פעילויות כתוצאה מצפייה בתכנים שלעיל.

5.11       תכני יוצרי התוכן מועלים על ידי יוצרי התוכן באחריותם הבלעדית. המפעילה עושה מאמצים מרביים לוודא שהקורסים הינם בעלי תכנים ראויים, עם זאת, המפעילה אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

5.12       במידה ותועבר למפעילה תלונה לגבי איכות התכנים ורמתם, לרבות תלונות בנוגע לשינויים בעולם הטכנולוגיה של תחום הקורס, תעביר המפעילה  את הטיפול בתלונה ליוצר התוכן והמפעילה לא תישא בעלות כלשהי או בהוצאות כלשהן בגין תביעה כנגד תכנים לא ראויים.

5.13       לצד התכנים הנמכרים באתר, יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). המפעילה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת המפעילה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין המפעילה אחראית לתוצאות העסקה דנן.

5.14       פרטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי המפעילה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של המפעילה לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על המפעילה אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסוימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.

5.15       המפעילה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

5.16       מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא המפעילה בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.

 

6.       מחירי המוצרים המוצגים באתר

6.1   המחיר המופיע בסמוך למוצר המוצג באתר מהווה את הסכום שבגינו יחויב המשתמש.     אולם, למפעילה שמורה הזכות לבטל רכישה, אם יתברר לה כי נפלה טעות במחיר המוצר, כפי שצוין באתר, בעת ביצוע הרכישה.

6.2   המפעילה רשאית לשנות את מחירי המוצרים באתר משיקוליה היא ובכל עת שתחפוץ, והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי המפעילה בעניין זה.

6.3   מחירי הקורסים השונים שיפורסמו באתר הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה בעת מועד ביקור המשתמש באתר ו/או במועד הקלדת פרטי הרכישה ואישורה על-ידי המשתמש באתר, לפי המאוחר.

6.4   המפעילה  תהא רשאית לעדכן את מחירי הקורסים באתר מפעם לפעם, או לאפשר מכירת קופוני הנחה לרכישת קורסים, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע הרכישה על-ידי המשתמש.

6.5   המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים והנחות לקורסים השונים, אולם מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר המוזל.

 

7.       ביצוע הרכישה

7.1   משתמש המעוניין ברכישת מוצר או מוצרים מהאתר ימלא את הפרטים כאמור לעיל.

7.2   המשתמש יגדיר את המוצרים המבוקשים על ידו באמצעות מנגנון המצוי באתר.

7.3   הרכישות באתר נעשות באמצעות חשבון PayPal  או באמצעות כרטיס אשראי (בממשק של PayPal).

7.4   תנאי מוקדם לרכישת מוצר דרך האתר הינו אישור של חברת האשראי לביצוע הרכישה באמצעות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידי המשתמש. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים, אחרת ביצוע הרכישה לא יובטח. המפעילה מתחייבת לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו.

7.5   המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש קורס ו/או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.

7.6   מוסכם כי משתמש שהעסקה שביצע אושרה וכל עוד רישומו לקורס לא בוטל על ידי המפעילה, תשמש הרכישה שביצע כרישום סופי לקורס לכל דבר ועניין ותחשב כאישור בכתב ובחתימת המשתמש. אישור זה יהא קביל בין הצדדים ככל רישום או תיעוד מסחרי אחר.

7.7   המחירים המצוינים בסמוך למוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין במפורש אחרת.

7.8   במידה והמשתמש בוחר להשתמש באלו משירותי האתר הדורשים תשלום או עמלה, הוא הנושא גם בעלויות הנלוות כגון מע"מ, מיסים וכדומה.

7.9   בשום מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין למקרה בו רכישה של משתמש לא נתקבלה במערכת האתר ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לבצע רכישה באמצעות האתר.

7.10            חשבונית מס לעסקה תישלח לרוכש לכתובת הדוא"ל שמסר עד שבוע מיום ביצוע התשלום ואישור מחברת האשראי. על המשתמש לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל ולוודא נכונות הפרטים.

 

8.       ביטול רכישה ע"י המשתמש 

8.1   ביטול רכישת קורס טרם צפייה בשיעורים

8.1.1          במידה ומשתמש רוצה לבטל עסקת רכישת קורס טרם צפייה בשיעורים, יהיה עליו לעשות כן בכתב, תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך גילוי (מדיניות הביטול), לפי המאוחר. הפנייה תיעשה באמצעות הודעה לדואר אלקטרוני שכתובתו tzipi@seo-simple.co.il או באמצעות שליחת פקס למספר 04-9573332.  ההודעה תכלול את פרטי המשתמש ואת פרטי ההזמנה.

8.1.2          ביטול רכישת קורס טרם צפייה בשיעורים תהיה בכפוף לניכוי דמי ביטול רישום בשיעור של 5% מהמחיר ששולם עבור הקורס או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

8.1.3          מוסכם כי מקרים של ביטול עסקה לאחר צפייה בשיעור חינמי בקורס ו/או בשיעור שאורכו אינו עולה על דקה ייחשבו כמקרים של ביטול רכישה טרם צפייה בשיעורים ומדיניות הביטול תהיה כאמור לסעיפים 8.1.1 ו 8.1.2 לעיל. 

 

8.2   ביטול רכישת קורס לאחר צפייה בשיעורים (תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה)

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ה'תשמ"א- 1981, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. אי לכך, מוסכם כי לא תהיה אפשרות ביטול רכישת קורס לאחר צפייה בשיעור כלשהו למשך דקה או יותר, למעט אם יהיה מדובר בשיעור חינמי. רישום מחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח המשתמש והמפעילה תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל בשל סיבות הקשורות באתר בלבד ולאחר שהמשתמש התריע על כך בכתב למפעילה ואפשר לה לתקן את התקלה. פנייה לביטול תיעשה למחלקת שירות הלקוחות של המפעילה לכתובת הדוא"ל tzipi@seo-simple.co.il.

 

9.       ביטול רכישה ע"י המפעילה

9.1   המפעילה רשאית להפסיק את השירותים המסופקים למשתמש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו; ו/או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמה לרבות הוראות תקנון זה, ובפרט הוראות בעניין שמירה על קניינם הרוחני של המפעילה ושל יוצרי התוכן; ו/או, אם המשתמש הוכרז כפושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט, ולא הוסרה בתוך 30 יום ממועד הגשתה; וכיו"ב. במקרה כזה, לא יתבצע החזר כספי.

9.2   כמו כן, תהא המפעילה רשאית להפסיק את השירותים המסופקים למשתמש במידה והוחלט על הפסקת אספקת קורסים חינמיים, קורסים בתשלום, קורסים סגורים, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של סיום התקשרות עם יוצר תוכן מסוים ו/או במקרה של סיום פעילות האתר.

9.3   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסרת ו/או ביטול קורס בתשלום, ייעשו בסגירתו להרשמה ומועד הסרתו יחול, ככל שהדבר יהיה אפשרי, לפחות שנה מעת סגירתו להרשמה וזאת בתנאי שהיו נרשמים לקורס.  

9.4   למשתמש ידוע כי המפעילה אינה מתחייבת כי קורסים חינמיים וקורסים סגורים יהיו זמינים לתקופה מסוימת באתר.

9.5   ככל שיוחלט על הפסקת פעילות האתר ו/או ביטול עסקת רכישה מכל סיבה שהיא למעט הסיבות המוזכרות בסעיפים 9.1 ו- 9.6 , יבוצע החזר כספי יחסי בהתאם למספר השיעורים שטרם נצפו, לכל מי שרכש קורס כלשהו עד 14 ימים לפני מועד הפסקת הפעילות.

9.6   ככל שיוחלט ע"י המפעילה על ביטול קורס שבוצע עבורו תשלום מראש וטרם עלה לאוויר,

יינתן למשתמש החזר מלא עבור הסכום ששילם וזאת בתוך 14 ימי עסקים מיום שליחת הודעת הביטול.

9.7   בכפוף לכל האמור לעיל, למשתמש ידוע כי קורסים בתשלום ניתנים לצפייה כל עוד הפלטפורמה LearnWorlds.com קיימת, בכל עת, עד לפחות שנה מיום ההרשמה וכל עוד הקורס זמין באתר.

 

10.    זכויות יוצרים

10.1       זכות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר והקניין הרוחני בעיצוב האתר, קבצים גרפיים, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו הן באשר לתכנים המופיעים בו והן לתכנים הנמכרים בו והן באשר לתוכן הייעודי המאפשר צפייה בתכנים, למעט הפלטפורמה LearnWorlds וקורסים של יוצרי תוכן צד שלישי - הינם רכושם הבלעדי של המפעילה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של המפעילה בכתב ומראש. זכויות היוצרים בתמונות המופיעות באתר הינם של המפעילה או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין המאפשר לה להשתמש בהם בהתאם לצרכי האתר.

10.2       הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח לחברה אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין. המפעילה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

10.3       אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים.

10.4       אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או  למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב.

10.5       פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש.

 

11.   הדין החל

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

 

12.   שונות

12.1       מפעילת השירות תהיה הרשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לשירות, או כל חלק מהם, לצד שלישי, לפי המסמכים המחייבים.

12.2       לשאלות ובירורים בנוגע לאופן השימוש באתר ניתן לפנות למשרדנו בטלפון 054-4556217 או בדוא"ל jacki@seo-simple.co.il.

12.3       המפעילה רשאית לעדכן תקנון זה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

12.4       רישומי המחשב של המפעילה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח המשתמש אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של המשתמש תיחשב כנעשתה על-ידי המשתמש עצמו.